Rabu, 03 Juli 2013

KAMUS BAHASA SUNDA


Ngaran anak Sasatoan
1.Anak ANJING ngarana KIRIK
2.Anak BANGHKONG ngarana BURUY
3.Anak BELUT ngarana KUNTIT
4.Anak BOGO ngarana CINGOK
5.Anak BUAYA ngarana BOCOKOK
6.Anak EMBE ngarana CEME
7.Anak HAYAM ngarana PITIK
8.Anak JAPATI ngarana PIYIK
9.Anak KUDA ngarana BELO
10.Anak KUKUPU ngarana HILEUD
11.Anak KUTU ngarana KUAR
12.Anak LAUK EMAS ngarana BURAYAK/AOM
13.Anak LAUK BANDENG ngarana NENER 

14.Anak MONYET ngarana BEGOG
15.Anak MUNDING ngarana ENENG
16.Anak SAPI ngarana PEDET
17.Anak MERI ngarana ITIT
18.Anak UCING ngarana BILATUNG
19 Anak REUNGIT ngarana UTEK-UTEK
20.Anak PAPATONG ngarana KINI_KINI
21.Anak LELE ngarana JEJERENDEL
22.Anak GAJAH ngarana MENEL 

23.Anak BAGONG ngarana BEDUL.HAYAM TAMBAHAN PAKAYA TINA TATANEN

Imah baheula mah rereana panggung. Di kolong imah sok di mangfaatkeun dipake kandang hayam. Miara hayam dipake nambahan panghasilan tina lading tatanen. Ladang ngajual hayamdibeulikeu keur kabutuhan sapopoe atawa dipeuncit diarah dagingna itung itung dahar royal. Gunana : Nepi ka wayah kieu bakakak hayam masih keneh diayakeun dina acacara saperti acara Huap lingkung, budak sunatan jsb.

Paranje = kandang hayam di kolong imah panggung
Hayam nyileungleum = hayam keur nyirekeman endogna
Megar = endog jadi pitik (lila nyileungleuman 21poe)
Pitik = anak hayam
Hayam kumupu = anak hayam karek megar
Bijil buntut = anak hayam kakara bijilbulu buntut
Baris tumpeng = anak hayam meujeuhna dipake numpeng
Sapamanggang = anak hayam geus manjing bakakak
Babon = hayam geus rek ngendog , pibibiteun
Jajangkar = hayam jago beger ka bikang
Hayam tulak = Hayam buluna hideung mulus, ngan kaselapan bulu bodas salambar dina jangjangna. (sok dipake numbal)
Hayam burintik = hayam anu buluna rintik
Hayam borontok = hayam buluna bodas maro jeung hideung
Hayam camani = hayam hideung ka getih-getihna (sok dipake tumbal)
Hayam jali = hayam bulu hiris
Hayam Bangkok = hayam adu
Hayam pelung = hayam jago anu kongkorongokna panjang
Hayam Kate = hayam laleutik jeung parendek
Hayam kabiri = hayam jago benang ngabirisupaya teu daek ka bikang, ngarah gede dagingna loba gajihna.
Hayam leuweung = Cangehgar
Hayam tukung = hayam anu taya buntutan
Hayam sayur = hayam nagri anu umurna 40 poe geus gede bisa dipeuncit.

Tetelo = panyakit hayam anu hese diubaranana
Endog maur = endog anu geus disileungleuman
Endog kacingcalang = endog anu henteu megar
Sieur = kutu hayam
Ranggap = kurung hayam
Kisa = wadah hayam jago adu

Karamba = wadah hayam jualeun (sok dipake ku badega hayam)

Ngaran Ngaran Kembang

Kembang boled/hui disebut tela
Kembang Genjer disebut gelenye
Kembang Pare disebut ringsang
Kembang gedang disebut ingwang
Kembang salak disebut gojod/sedek
Kembang limus disebut seleksek
Kembang kaso disebut ciriwis
Kembang kadu disebut olohok
Kembang jengkol disebut merekenyennyen
Kembang jeruk disebut angkruk/angkes
Kembang kalapa disebut sulingar
Kembang kawung disebut pengis
Kembang jambe disebut mayang
Kembang laja disebut jamotrot
Kembang tiwu disebut badawa
Kembang bako disebut bosongot
Kembang sereh/eurih disebut ancol/ancul
Kembang bolang/taleus disebut ancal/cacas
Kembang cengek disebut pencenges
Kembang jambu batu disebut karuk
Kembang bawang disebut ulated
Kembang awi disebut eumreuk
Kembang kiray disebut julaeu
Kembang muncang disebut rinduy
Kembang cau disebut jantung 

Kembang tanjung disebut padma
Kembang waluh disebut alewoh
Kembang paria disebut mangkreng 

Kembang honje disebut rombeh
Kembang koneng disebut badul
Kembang nangka disebut tongtolang
Kembang tangkil disebut uceng
Kembang jarak disebut uing
Kembang peuteuy disebut pendul
Kembang cengkeh disebut pencenges 

Kembang sampeu disebut dingdut
Kembang jaat disebut jalingeur
Kembang Jotang disebut puntung
Kembang leunca disebut pengit
Kembang jambu aer disebut lengap
Kembang hoe disebut bubuay


 

0 komentar:

Posting Komentar